Home / Tag Archives: มวยไทย

Tag Archives: มวยไทย

Feed Subscription

กติกาและการตัดสิน กีฬา มวยไทย

กติกาและการตัดสินมวยไทย กติกา คือ กฏข้อห้ามหรือข้อบังคับและระเบียบการแข่งขันที่ว่าไว้เพื่อให้การแข่งขันกีฬาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม น่าตื่นเต้น และเร้าใจตามลักษณะของกีฬานั้น การๆ กติกากีฬาสากลทุกชนิดกำหนดไว้เป็นรายลักษณ์อักษร และสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ทั่งนี้เพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตื่นเต้น เร้าใจ ให้ผู้ชมเกิดความสนุกสนาน ให้ความบันเทิง และเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาเอง การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกติกาดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นหลังจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเสร็จสิ้นลงแล้ว เช่น หลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก หรือ การแข่งขันเพื่อความชนะเลิศของโลก เป็นต้น ผู้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฏกติกาก็คือสมาคมกีฬาชนิดนั้น ๆ โดนอาจรับความคิดเห็นจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เช่น กรรมการผู้ตัดสิน กรรมการฝ่ายการแพทย์ตลออดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มวยไทยเป็นกีฬาที่เก่าที่สุดของเรา และเป็นที่นิยมของประชาชนทุกสมัย โดยชั้นต้นการแข่งขันมวยไทยมิได้มีกติกาเป็นลายลักษณ์อักษร แต่นานสนามย่อมชี้แจงให้นักมวยคู่แข่งขันทราบถึงหลักเกณฑ์ในการแข่งขันนั้น ๆ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้เมื่อได้ใช้กันมากขึ้น ก็กลายเป็นจารีตประเพณี ซึ่งใช้เป็นหลักสำหรับการแข่งขันสืบมา ในพุทธศักราช 2455 ...

Read More »
Scroll To Top