Home / บทความกีฬา / เทคนิคการทำชิ่งกีฬาเปตอง

เทคนิคการทำชิ่งกีฬาเปตอง

IMG_6299

การชิ่งหรือการตีกระทบของกีฬาเปตอง ในการเล่นของกีฬาเปตองต้องใช้ความคิดและสมาธิในการเล่นที่ดีที่สุดเพื่อให้ในการแข่งขันนั้นชนะและที่สำคัญจะต้องมีสมาธิในการเล่นอยู่ตลอดเวลา ในการเล่นบางครั้งต้องอาศัยความคิดและการตัดสินใจในการโยนเพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์ที่เสียเปรียบ ลักษณะของการแก้ไขสถานการณ์เช่น การที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทำการวางลูกเปตองได้อยู่ในระยะที่ใกล้ลูกเป้าหรือชิดติดกับลูกเป้า ในขณะที่ฝ่ายตนเองที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงลูกเป้าเป็นได้น้อยและเป็นงานที่ยากที่จะเข้าใกล้ลูกเป้ามากกว่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ดังนั้นจึงต้องอาศัยของการตีกระทบลูกเปตองในการตีลูกเปตองนั้นจะต้องอาศัยความแม่นยำของผู้เล่นในการตีลูกเปตองนั้นมีหลายลักษณะในการใช้เล่นเพื่อแก้ไขปัญหาและสามารถแบ่งออกเป็นได้ดังนี้

1. ในการที่ผู้เล่นใช้แรงหรือพละกำลังในการตีลูกที่แรงเพื่อเป็นการให้ลูกเปตองของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้กระเด็นออกห่างจากลูกเป้ามากที่สุด โดยการกระทบนั้นจะต้องให้ลูกเปตองฝ่ายตนเองกระทบแล้วกลับมาในทิศทางตรงกันข้าม

2. ลักษณะในการตีลูกเปตองของฝ่ายตนเองเข้าหาลูกเป้าทั้ง 2 ลูกเปตองในการตีลูกนั้นจะใช้แรงในการตีที่ไม่มากเพื่อเป็นการไม่ให้ลูกเปตองฝ่ายตนเองได้ออกจากนอกสนาม

3. ในการตีในไม่ใช้แรงมากหรือเป็นการวางที่มีเป้าหมายไปที่ลูกเป้าเพื่อเป็นการพาลูกเป้าได้เคลื่อนที่ไปยังลูกเปตองฝ่ายตนเองมากที่สุด

4. ลักษณะในการตีลูกเปตองอีกลูกหนึ่งไปยังอีกลูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตีชิ่ง

About admin

Scroll To Top