Home / Uncategorized / การวิ่งกระโดดไกล ที่สมบูรณ์แบบ

การวิ่งกระโดดไกล ที่สมบูรณ์แบบ

58020

การวิ่งกระโดดไกล เป็นการวิ่งเพื่อทำระยะทางในแนวราบของการกระโดดให้ได้มากที่สุดนั่นเอง ซึ่งจะแบ่งออกได้อีกหลากหลายประเภท โดยเทคนิคการวิ่งก่อนกระโดดของการวิ่งกระโดดไกล มีดังนี้

การวิ่งก่อนกระโดด

การวิ่งก่อนกระโดดในระยะตั้งแต่จุดเริ่มตั้งจนกระทั่งวิ่งไปเหยียบกระดาน 20 เมตรนั้น ผู้วิ่งจะต้องทำความเร็วขึ้นเรื่อยๆเพื่อสร้างแรงส่งตัวในการกระโดดออกไปให้มากที่สุด ซึ่งผู้วิ่งมักจะกำหนดจุดเพื่อใช้ในการวัดระยะการวิ่งว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ไว้ 3 ที่หมาย โดยเท้าที่เหยียบกระดานก่อนเริ่มกระโดดนั้นควรเป็นเท้าที่เหยียบที่หมายที่ 1 และที่ 2 ด้วย

ซึ่งที่หมายทุกแห่งอาจจะทำสัญลักษณ์ไว้ให้เห็นชัดเจน SBOBET โดยผู้วิ่งจะเริ่มออกวิ่งจากที่หมายที่ 1 ไปสู่ที่หมายที่ 2 ด้วยการค่อยๆเพิ่มความเร็วให้เร็วที่สุด ระยะห่างของที่หมายที่ 1 และที่หมายที่ 2 ควรนับเป็นจำนวนก้าวเต็มๆได้ตามความสามารถในการเร่งความเร็วของผู้วิ่งแต่ละคน โดยปกติแล้วจะอยู่ในช่วง 8 – 15 ก้าวแล้วแต่คน และจากที่หมายที่ 2 ไปสู่ที่หมายที่ 3 ในช่วงระยะนี้ให้วิ่งรักษาความเร็วให้คงที่ไว้ และจำนวนก้าวในช่วงนี้ส่วนมากจะใช้จำนวนก้าวประมาณ 6 ก้าว ซึ่งจะทำให้เท้าซ้ายเหยียบที่กระดานกระโดดได้เริ่มพอดี

 

About admin

Scroll To Top