Home / Uncategorized / ประโยชน์ที่ได้จากการเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

ประโยชน์ที่ได้จากการเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

9703
ถ้าพูดกันเป็นหลักการก็อาจจะยุ่งยากหรืออาจจะเข้าใจได้ยากสักนิดหนึ่ง แต่ถ้ามองกันแบบง่ายๆ จากการได้รับประโยชน์จริงตามที่เราได้เล่นเอง ก็เป็นประโยชน์พื้นฐานที่เราจะได้รับจากการเล่นกีฬา เช่นได้ผ่อนคลาย ได้เสียเหงื่อบ้างทำให้สดชื่น เราไม่จำเป็นต้องเล่นเก่งแบบมืออาชีพ แต่เราเล่นเพื่อให้เกิดความสนุก ความสุขกับตัวเราเอง สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ที่เราทุกคนได้รับเบื้องต้นจากการเล่นกีฬาโดยไม่ต้องยุ่งยากสักนิดเดียว

เราจะเห็นว่ากีฬาถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน เราจะอาศัยกระบวนการของกีฬา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ SBOBET เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่นเป็นรากฐานที่ดีของสังคม องค์กรของประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศจึงได้สนับสนุนให้มีการใช้กีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเราๆทั้งหลาย สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอาจจะดูเป็นนามธรรมลองมาดูว่าเราได้อะไรจากการเล่นกีฬากันบ้าง

ทุกคนเรานั้นรู้ดีว่าการกีฬานั้นเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเรา มีประโยชน์มากมาย  มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ และพลานามัย และด้านจิตใจ เป็นหลักการสำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

อันดับแรกเลยที่เราได้รับแน่นอนคือ มีความสนุกสนาน เมื่อสนุกแน่นอนสิ่งที่ตามมาคือ มีความสุขเมื่อได้เล่น สดชื่นคลายความเครียด  หนุ่มๆบางคนเมื่อเล่นกีฬาแล้วดูมีเสน่ห์แห่งความท้าทาย มีความสามารถดึงดูดผู้ชม ผู้ดู และสื่อต่างๆ และสิ่งต่างๆที่ตามมาอีกหลายประการที่เราเองสัมผัสกันได้ง่ายมาก

About admin

Scroll To Top