Home / Uncategorized / ศัพท์เฉพาะ ของกีฬามวยไทย

ศัพท์เฉพาะ ของกีฬามวยไทย

12345

 

กีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่มีมานานแต่อดีตถึงปัจจุบัน ในการฝึกหัดเรียนรู้กีฬาประเภทนี้ สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ไม่ควรมองข้ามคือ เรื่องของคำศัพท์เฉพาะสำหรับกีฬามวยไทย เพื่อให้ไม่เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด และเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ฝึกและผู้สอน จึงควรเรียนรู้ให้เข้าใจเพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

ศัพท์เฉพาะสำหรับกีฬามวยไทยส่วนใหญ่จะเป็นการอธิบายท่าทางในการออกอาวุธ หรือการฝึกแม่ไม้ ลูกไม้ ต่างๆ เช่น

“จด” หมายถึง การตั้งท่าเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้

“แม่ไม้” หมายถึง การใช้อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย 4 ส่วน เพื่อทำการต่อสู้ คือ หมัด ศอก เข่า และเท้า

“ลูกไม้” หมายถึง การพลิกแพลงแม่ไม้ เพื่อใช้ในการต่อสู้ในรูปแบบลักษณะต่าง ๆ

“ ไม้ตาย” หมายถึง การออกอาวุธ โดยใช้ไม้มวยที่คู่ต่อสู้ไม่สามารถแก้ไขได้

“เดินมวย” หมายถึง ลักษณะอาการสืบเท้าแบบม้าย่องในการบุก หรือ รับคู่ต่อสู้ในระหว่างการแข่งขัน

“ สืบเท้า” หมายถึง การเคลื่อนตัวไปข้างหน้า

“วงนอก” หมายถึง การออกอาวุธ หรือการใช้ลูกไม้แบบห่างตัว หรือแบบเหวี่ยง

“วงใน” หมายถึง การใช้ลูกไม้ หรือการออกอาวุธแบบประชิดตัว เช่น คลุกวงใน

“เหลี่ยม” หมายถึง การเบนตัว เพื่อหาจังหวะใช้ลูกไม้กับคู่ต่อสู้ เช่น หาเหลี่ยม

“อัด” หมายถึง ลักษณะอาการดัน หรือ กด ด้วยไม้มวย

“ตะแคง” หมายถึง อาการเอียงตัวไปทางขวา หรือทางซ้าย

“เฉียง” หมายถึง มุมเฉียงของเหลี่ยมตัว

“ที่หมาย” หมายถึง จุด หรือเป้าหมายที่จะใช้ไม้มวย กับคู่ต่อสู้ เพื่อหวังผลในการแข่งขัน

ศอกหลัง” หมายถึง ลักษณะอาการการใช้ศอกตีกระทุ้งออกไปทางด้านหลัง

“ เปิดว่าง” หมายถึง ช่องว่างของคู่ต่อสู้ที่สามารถออกลูกไม้ใส่ได้โดยง่าย

“ควง” หมายถึง อาการใช้มือหมุนควง

“จังหวะ” หมายถึง โอกาสที่เหมาะสมในการออกอาวุธใส่คู่ต่อสู้

“เตะ” หมายถึง การเหวี่ยงเท้าด้วยแรงหมุนใส่คู่ต่อสู้

“ดีด” หมายถึง การสะบัดเท้าออกไปใส่คู่ต่อสู้ ในลักษณะจิ้งหรีดดีดเท้า

“ฟัน” หมายถึง การใช้แรงเหวี่ยงกระแทกลงที่เป้าหมาย

“เฉือน” หมายถึง การใช้แรงเสียดสีกับเป้าหมาย

“การ์ด” หมายถึง การยกมือและแขนทั้งสองข้างขึ้นในท่าต่อสู้

“การเปิด” หมายถึง การใช้มือตวัดขึ้น หรือลง ไปที่การ์ดของคู่ต่อสู้เพื่อให้เปิดออก

“ลอยตัว “ หมายถึง การดีดตัวให้สูงขึ้นจากพื้น เพื่อหวังผลในการออกไม้มวย

“พุ่งตัว” หมายถึง การเคลื่อนตัวเข้าใส่คู่ต่อสู้ในลักษณะพุ่งอย่างแรง

คำศัพท์เฉพาะสำหรับกีฬามวยไทย ยังมีอีกมาก SBO ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้แม่ไม้ ลูกไม้ ในแต่ละท่าทาง รวมถึงชื่อของกลท่าต่างๆ ในกีฬามวยไทย ซึ่งผู้ฝึกจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในระหว่างการฝึกเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น สำหรับที่นำมาบอกกล่าวข้างต้นเป็นเพียงคำศัพท์เฉพาะที่เป็นศัพท์พื้นฐานเท่านั้น ซึ่งมีประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้ในระดับเริ่มต้นนั่นเอง

About admin

Scroll To Top