Home / SBOBET / กีฬา วิ่งผลัด กระโดดไกล SBOBET

กีฬา วิ่งผลัด กระโดดไกล SBOBET

SBOBET

SBOBET

เทคนิคในการวิ่งผลัด SBOBET

เทคนิคในการออกตัว ท่าตั้งต้นและการออกวิ่งของผู้ถือคทาไม้แรกนั้น SBOBET  ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับท่าตั้งต้น และการออกวิ่งระยะสั้น
ทั่วไป เพียงแต่เพิ่มการถือคทาและระวังไม่ให้คทาที่ถืออยู่หลุดจากมือเท่านั้น

วิธีถือคทาในขณะวิ่งและวิธีเปลี่ยนมือถือคทา ขณะที่วิ่งและมือถือคทาอยู่นั้น การแกว่งแขนก็เหมือนกับการแกว่งแขน วิ่งระยะสั้นทั่วไป แต่พยายามให้ปลายคทาชี้ตรงไปข้างหน้าตามทางวิ่งเพื่อป้องกันไม่ให้คทาถูกร่างกายและหลุดจากมือสำหรับการเปลี่ยนมือถือคทาขณะวิ่งนั้น SBOBET โดยปกติแล้วผู้ส่งคทาด้วยมือซ้าย และผู้รับจะรับคทาด้วยมือขวา

เพราะถ้าผู้ส่งคทาด้วยมือขวาและผู้รับรับคทาด้วยมือขวาเช่นกัน นอกจากทำให้การรับส่งคทาไม่ถนัดแล้ว พนันบอล อาจจะทำให้ผู้รับและผู้ส่งชนกันเองอีกด้วย นักกรีฑาวิ่งผลัดจึงนิยมส่งคทาด้วยมือซ้ายรับด้วยมือขวา หรือถ้าส่งคทาด้วยมือขวาต้องรับด้วยมือซ้าย ด้วยเหตุนี้จึงมีการเปลี่ยนมือถือคทาในขณะที่วิ่ง การเปลี่ยนมือถือคทานี้จะทำในช่วงขณะที่

เหวี่ยงแขนสลับกันพอดี การเปลี่ยนมือถือคทาจากมือขวามาถือด้วยมือซ้ายจึงกระทำในช่วงขณะที่เหวี่ยงแขนขวาขึ้นไปข้างหน้า
แล้วกำลัง จะเหวี่ยงแขนขวากลับมาข้างหลัง ซึ่งในช่วงนี้แขนซ้ายกำลังเหวี่ยงขึ้นไปข้างหน้าสลับกันกับแขนขวา SBOBET มือขวาก็จะส่งคทาให้มือซ้ายจับกำไว้ทันที โดยไม่ให้เสียจังหวะการวิ่ง

ทักษะการวิ่งกระโดดไกล SBO 

1. การวิ่งก่อนกระโดด การวิ่งต้องค่อย ๆ เพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อย ๆ
ช่วงที่ 1 ระยะทางประมาณ 4 เมตร ใช้ความเร็วประมาณ ของความเร็วสูงสุด
ช่วงที่ 2 ระยะทางประมาณ 6 เมตร ใช้ความเร็วประมาณ ของความเร็วสูงสุด SBOBET
ช่วงที่ 3 ระยะทางประมาณ 10 เมตรจนถึงกระดานเริ่มกระโดดใช้ความเร็วประมาณ 95-100 % ของความเร็วสูงสุด

2. กำหนดที่หมายหาระยะก้าวไว้ประมาณ 3 แห่ง คือ จุดแรกอยู่ที่จุดเริ่มต้น จุดที่สองอยู่ที่กึ่งกลางทางวิ่งจุดที่สาม อยู่ที่กระดานเริ่มกระโดด

3. การกระโดด เมื่อวิ่งมาด้วยความเร็วสูงสุด แทงบอลออนไลน์ ก้าวสุดท้ายที่เหยียบกระดานให้ถีบส่งตัว สปริงขาไปข้างหน้า น้ำหนักตัวจะเคลื่อนไปอยู่เหนือเท้ากระโดด แขนเหวี่ยงสลับกับขา เหยียดเข่า

4. การลอยตัวในอากาศ

4.1 การกระโดดแบบงอเข่า SBOBET เมื่อกระโดดขึ้นไปแล้วเข่าจะงอ ก้มตัวไปข้างหน้า เหมือนท่านั่ง แขนเหวี่ยงขึ้นไป ยกเข่าสูงพยายามประวิงเวลาให้ลอยตัวอยู่ให้นานที่สุด และลงสู่พื้นในท่าเหยียดเท้าทั้งสองออก แขนเหวี่ยงไปข้างหลังแล้วเหวี่ยงไปข้างหน้าเป็นวงกลมให้ส้นเท้าแตะพื้นทรายก่อน

4.2 การกระโดดแบบก้าวขาในอากาศ เมื่อกระโดดออกไปแล้ว SBOBET  เท้าเหวี่ยงขึ้นไปเพื่อยกลำตัวให้สูงขึ้นและเอนไปข้างหลังเล็กน้อย แขนเหวี่ยงสลับกันเท้าก็เคลื่อนสลับกันไปข้างหน้า แขนทั้งสองอยู่เหนือศีรษะ ก้มตัวไปข้างหน้า พยายามลอยตัวให้นานและเหยียดเท้าไปข้างหน้าเหวี่ยงแขนไปข้างหลังก่อนที่เท้าจะแตะพื้น จึงจะเหวี่ยงแขนกลับไปข้างหน้า…..

About admin

Scroll To Top