Home / Uncategorized / มารยาทในการเล่นและรับชมกีฬาตะกร้อ

มารยาทในการเล่นและรับชมกีฬาตะกร้อ

908

กีฬาทุกกีฬาล้วนแล้วแต่ต้องมีกฎกติกาเพื่อควบคุมความประพฤติและแนวทางการเล่นของกีฬาด้วยกันทั้งนั้น SBOBET เพื่อให้การเล่นกีฬาได้มาตรฐานมีความซื่อสัตย์และยุติธรรม และยังรวมไปถึงมารยาทในการเล่นกีฬาของนักกีฬาด้วย กีฬาตะกร้อเหมือนกับกีฬาประเภทอื่นๆ ที่ผู้เล่นจะต้องมีมารยาทในการเล่นกีฬา เพื่อทำให้การเล่นแบบแข่งขันดำเนินไปด้วยดีตลอดการแข่งขัน นอกจากนี้ผู้เล่นแล้วผู้ชมกีฬาก็ต้องมีมารยาทในการชมเช่นเดียวกัน มารยาทในการเล่นและรับชมกีฬาตะกร้อมีดังนี้

มารยาทของผู้เล่นตะกร้อที่ดี

1. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด และการยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสิน

2. มีกิริยาและพฤติกรรมที่สุภาพ ไม่พูดจาหยาบคายใส่ผู้แข่งขันฝ่ายตรงข้ามหรือกรรมการผู้ตัดสิน ควรแสดงความเป็นมิตรและให้เกียรติแก่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามและกรรมการผู้ตัดสินตลอดการแข่งขัน

3. รู้จักยอมรับในผลแพ้ชนะ หากชนะก็ไม่ทับถมฝ่ายที่แพ้ หากเป็นฝ่ายแพ้ก็ควรยอมรับว่าตนเองมีความสามารถและฝีมือที่ยังสู้ไม่ได้

4. มีความผ่อนปรน มีสติ รู้จักอดทน อดกลั้น และสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เมื่อมีเหตุการณ์ที่ผิดไปจากที่ตั้งใจ

5. ไม่จงใจฟังคำสอนจากโค้ชของตนหรือผู้อื่นในบริเวณนอกสนามระหว่างการแข่งขัน

มารยาทของผู้ชมตะกร้อที่ดี

1. รู้จักยอมรับในผลแพ้ชนะ หากชนะก็ไม่ทับถมฝ่ายที่แพ้ และแสดงความยินดีด้วยการปรบมือแก่ผู้เล่นที่ชนะ

2. ไม่กล่าวถ้อยคำหรือแสดงกิริยาที่ไม่สุภาพ เช่น เยาะเย้ยถากถางผู้เล่นที่เล่นผิดพลาด

3. ไม่เชียร์ในสิ่งที่เป็นการส่อเสียดหรือกล่าวหาผู้เล่นในทางที่ไม่ดี

4. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎกติกาในการรับชมกีฬาอย่างเคร่งครัด และการยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสิน

5. ไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ กรรมการผู้ตัดสินและการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่

About admin

Scroll To Top