Home / Uncategorized / ทักษะในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล

ทักษะในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล

46701_td1

 

ทักษะในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล

การเล่นกีฬาวอลเลย์บอลมีทักษะส่วนบุคคลพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการเล่นหลายประเภท SBO ซึ่งผู้เริ่มเล่นวอลเลย์บอลจำเป็นต้องเริ่มฝึกในพื้นฐานเหล่านี้ สำหรับในตอนนี้จะได้นำเสนอทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเล่นวอลเลย์บอลในภาพรวมทุกทักษะ เพื่อที่จะได้ทราบว่าแต่ละทักษะมีวิธีการและความสำคัญอย่างไร

รูปแบบทักษะพื้นฐาน ซึ่งทักษะทั้งหมดจำเป็นต้องใช้ในการแข่งขัน ในการฝึกนอกจากผู้เล่นจะสามารถปฏิบัติทักษะพื้นฐานทั้งหมดได้แล้วยังต้องสามารถเชื่อมโยงการเล่นในแต่ละทักษะได้ด้วย สำหรับการเล่นเป็นทีมนั้นหากผู้เล่นไม่มีความชำนาญในแต่ละทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวกับการเล่นวอลเลย์บอลก็จะทำให้การเล่นเป็นทีมทำได้ยาก

ทักษะที่1 การอันเดอร์วอลเล่ย์บอลลักษณะท่าทางเตรียมเล่นบอลของผู้เล่นมีลักษณะดังนี้

1. หงายมือทั้งสองข้าง

2. เอามือหนึ่งไปวางช้อนทับอีกมือหนึ่ง

3.รวบมือให้นิ้วหัวแม่มือชิดติดกัน มัด

4. ใช้มือใดมือหนึ่งกำหมัด

5. ใช้อีกมือหนึ่งโอบหมัด

6. ให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองชิดติดกัน .กำมือ

7.กำมือทั้งสองข้าง

8.นำมือทั้งสองข้างมาชิดกัน

9.ให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างเสมอกัน

ซึ่งหากได้ฝึกฝนเป็นประจำแล้วจะทำให้นักกีฬามีทักษะที่ดีขึ้นเรื่อย  ๆ ทั้งนี้ต้องบวกกับความสามารถส่วนตัว ความเอาใจใส่ในกีฬา ความรับผิดชอบต่อตัวเอง วินัยของนักกีฬานั้นมีความสำคัญมาก หากนักกีฬาขาดวินัยในการฝึกซ้อมก็จะทำให้ความสามารถในทักษะลดลง ดังนั้นควรที่จะใส่ใจในการฝึกทุกครั้ง เพราะการฝึกจะทำให้ทักษะต่าง ๆ ดีขึ้นและแม่นยำขึ้น

About admin

Scroll To Top