Home / บทความกีฬา / กติกาและการตัดสิน กีฬา มวยไทย

กติกาและการตัดสิน กีฬา มวยไทย

9082

กติกาและการตัดสินมวยไทย

กติกา คือ กฏข้อห้ามหรือข้อบังคับและระเบียบการแข่งขันที่ว่าไว้เพื่อให้การแข่งขันกีฬาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม น่าตื่นเต้น และเร้าใจตามลักษณะของกีฬานั้น การๆ กติกากีฬาสากลทุกชนิดกำหนดไว้เป็นรายลักษณ์อักษร และสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ทั่งนี้เพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตื่นเต้น เร้าใจ ให้ผู้ชมเกิดความสนุกสนาน ให้ความบันเทิง

และเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาเอง การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกติกาดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นหลังจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเสร็จสิ้นลงแล้ว เช่น หลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก หรือ การแข่งขันเพื่อความชนะเลิศของโลก เป็นต้น ผู้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฏกติกาก็คือสมาคมกีฬาชนิดนั้น ๆ โดนอาจรับความคิดเห็นจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เช่น กรรมการผู้ตัดสิน กรรมการฝ่ายการแพทย์ตลออดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

มวยไทยเป็นกีฬาที่เก่าที่สุดของเรา และเป็นที่นิยมของประชาชนทุกสมัย โดยชั้นต้นการแข่งขันมวยไทยมิได้มีกติกาเป็นลายลักษณ์อักษร แต่นานสนามย่อมชี้แจงให้นักมวยคู่แข่งขันทราบถึงหลักเกณฑ์ในการแข่งขันนั้น ๆ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้เมื่อได้ใช้กันมากขึ้น ก็กลายเป็นจารีตประเพณี ซึ่งใช้เป็นหลักสำหรับการแข่งขันสืบมา ในพุทธศักราช 2455 หม่อมเจ้าวิบูลย์สวัสดิวงศ์ สวัสดิกุล ได้ทรงนำวิชามวยฝรั่งมาสอนแก่คณะครูที่สามัคยาจารย์สมาคม

และได้ทรงร่างกติกามวยฝรั่งขึ้น ในไม่ช้าวิชามวยฝรั่งก็เริ่มแพร่หลายไปตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วราชอาณจักร ในพุทธศักราช2462 กระทรวงธรรมการได้จัดให้มีการแข่งขันมวยฝรั่งระหว่างนักเรียนเป็นครั้งแรก ส่วนกติกามวยฝรั่งซึ่งหม่อมเจ้าวิบูลย์สวัสดิวงศ์ สวัสดิกุล ได้ทรงร่างขึ้นนั้น ได้มีการแก้ไขบ้างเล็กน้อย และคณะกรรมการจัดการกีฬาของกระทรวงธรรมการได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อพุทธศักราช 2470

About admin

Scroll To Top