Home / บทความกีฬา / ประวัติกีฬาว่ายน้ำในประเทศไทย

ประวัติกีฬาว่ายน้ำในประเทศไทย

219
ประวัติกีฬาว่ายน้ำในประเทศไทย
 
พลเรือโท สวัสดิ์ ภูติอนันต์ คือเป็นการคัดเลือกจากประชาชนในการดำรงตำแหน่งนายยกสมาคมกีฬาว่ายน้ำและได้รับตำแหน่งในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2502 มีการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการภายในวันนั้นจากสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจากนั้นพลเรือโท สวัสดิ์ ภูติอนันต์ได้เข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติภายในปีเดียวกัน
 
รัฐบาลภายในประเทศไทยจึงให้เงินสนับสนุนการสร้างสระว่ายน้ำภายในประเทศไทยโดยวัดมาตรฐานขนาดของสระสากลระดับโลกคือ มีขนาดความกว้าง 25 เมตร และมีด้านความยาว 50 เมตรโดยมีงบสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างของสระว่ายน้ำเป็นเงิน 10 ล้านบาทโดยเสร็จสมบูรณ์มีอัฒจันทร์ที่นั่งชมของผู้เข้าชมจำนวน 5,000 ที่นั่งรอบบริเวณของสระ
 
ได้มีการก่อสร้างในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติจากนั้นมีการเข้าร่วนการแข่งขันว่ายน้ำเป็นครั้งแรกในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2506 มีการประชุมเพื่อตั้งชื่อสระใช้ในการแข่งขันนั้นว่า สระว่ายน้ำโอลิมปิก ซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า สระว่ายน้ำวิสุทธารามย์ สนามปัจจุบันได้จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำโดยมีการจัดขึ้นโดยสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจากนั้นมีการแข่งขันขึ้นอีกโดยมีสหพันธ์ว่ายน้ำแห่งเอเชียเป็นสมาชิกในการจัดครั้งนั้นในปี พ.ศ. 2509
 
ในปัจจุบันกีฬาประเภทนี้ได้เผยแพร่มากขึ้นภายในประเทศไทยประชาชนได้ให้ความสนใจในการเข้าชมการแข่งขันและประชาชนสนใจที่จะเล่นกีฬาว่ายน้ำมากขึ้นซึ่งทำให้กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญในกีฬาว่ายน้ำจึงได้จดหลักสูตรไว้ในการศึกษาด้วยและได้ทำการจัดแข่งขันอย่างต่อเนื่องจนไปถึงการแข่งขันในระดับประเทศ เช่น กีฬาว่ายน้ำระดับนักเรียน กีฬาการว่ายน้ำระดับนักศึกษาและกีฬาว่ายน้ำระดับเยาวชนแห่งชาติ
 

 

About admin

Scroll To Top