Home / Uncategorized / ประเภทการแข่งขันต่างๆของกีฬาสนุ๊กเกอร์

ประเภทการแข่งขันต่างๆของกีฬาสนุ๊กเกอร์

58401

หลังจากที่เราได้รู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นกีฬาสนุ๊กเกอร์ไปแล้ว ลองมาทำความรู้จักกับกติกาของกีฬาสนุ๊กเกอร์กัน โดยทาง WPBSA มีการกำหนดกฎกติกา(Interpretation) ที่ใช้ในการเล่นกีฬาสนุ๊กเกอร์ ซึ่งกฎกติกาที่กำหนดขึ้นนั้นสามารถใช้ได้กับการแข่งขันทั้งประเภทชาย และหญิง และอาจต้องมีการปรับเปลี่ยน ในกรณีที่กฎกติกาไม่เหมาะในการนำมาใช้กับผู้ที่มีความจำกัดทางด้านสรีระ ยกตัวอย่างเช่น ผู้เล่นที่ต้องนั่งรถเข็น และผู้เล่นที่ตาบอดสี ซึ่งสามารถสอบถามสีของลูกจากผู้ตัดสินได้ เป็นต้น

นอกจากนี้กรณีที่เกิดจุดอับ หรือ Stalemate ขึ้น ผู้ตัดสินจะเสนอให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเริ่มเล่นเฟรมนั้นใหม่ หากมีผู้เล่นใดคัดค้าน ผู้ตัดสินจะอนุญาตให้เล่นในเฟรมการเล่นนั้นต่อไป โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องเปลี่ยนสถานการณ์กรณีจุดอับดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปจะให้ไม่เกินการเล่นสามครั้งจากผู้เล่นแต่ละฝ่าย และให้อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้ตัดสิน

หากสถานการณ์กรณีจุดอับดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ตัดสิน สามารถยุติการเล่น พร้อมทั้งยกเลิกคะแนนในเฟรมนั้น และตั้งลูกสนุ๊กเกอร์เพื่อให้ผู้เล่นเริ่มเล่นในเฟรมการเล่นใหม่ต่อไปได้ SBOBET โดยกำหนดให้ผู้เล่นคนเดิมที่เปิดเฟรมในเฟรมนั้น ยังคงเป็นผู้เปิดในเฟรมใหม่ และมีลำดับของเที่ยวแทงเช่นเดิม

About admin

Scroll To Top